Deklaracja dostępności - Miejskie Przedszkole nr 14

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr14 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Montessori w Nowym Sączu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole14.eu
Data publikacji strony internetowej:
2005 rok.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Grudzień 2020 roku.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa
nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwaja prace nad dostosowaniem strony do wymogów.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Majewska, e-mail: mp14nsacz@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 184423283 , 507972100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1.Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jest podjazd po którym można  wjechać  wózkiem do przedszkola.
2.W przedszkolu jest winda.
3. Przedszkole nie ma  pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących.
4. W przedszkolu nie ma parkingu. Przy budynku od strony ulicy Nawojowskiej znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
5.Do budynku przedszkola można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
6.Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na terenie przedszkola.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego